Nekupujte!Adoptujte! Každý psík si zaslúži druhú šancu !!

Info :)

 Pomôžte psíkom, ktorý to                           potrebujú!!!!!!!

 Každý psík si zaslúži lásku a pekný pokojný domov ..ale nie každý to dostane......psovi je jedno či máte peniaze alebo  nie ,či máte krásny veľký dom alebo bývate v chatrči,.....je mu jedno či ste krásna/y ako model/ka alebo špatný že ľudia majú z vás strach....psík ja rád že vás má ...a na ničom inom nezáleží.

Poznám jeden príbeh .......a teraz vám ho napíšem.

Bola jedna staršia pani, ktorá bývala v malom skromnom domčeku,pracovala ako upratovačka.Mala psíka....bol to krásny zlatý retríver(alebo retriever)..volal sa ....Keny.Psík mal len 2 roky bol živí,inteligentý,....a mal veľe pre sebou. Jedného dňa ostalo staršej pani veľmi špatne a v ten čas bola doma....Keny hned vycítil že niečo nie je v poriednku neustále štekal,štekal a štekal.A tak prišli susedia a uvideli staršiu poni na zemi.Ihneď ju odviezli do nemocnice a zistili jej rakovinu(neviem presne čoho).Keď prišla domov po všetkých vyšetreniach.....psík vedel že sa niečo deje.Vždy keď si lahla na postel Keny si lahol pri postel,staršie pani sa čudovala ale nebrala to na veľkú váhu.O  pár mesiacov sa staršia pani cítila veľmi dobre ale zato Keny nie!Vzala ho veterinárovi a ten povedal že má nejakú chorobu podobnú rakovine.Keď mu nasadili lieky a prešlo pár týždňov ....psík zdochol.Staršia pani tomu nemohla uveriť veď už bol na tom lepšie jadol,hral sa....ale boj o vlastný život prehral... :(....potom išla pani na predvolanie ku lekárovi.Keď prišli výsledky ....doktor sa začervenal a miernym hlasom povedal vaša rakovina ustúpila až tak že ju skoro nevidno...Staršia pani ich obviňovala že počitač spravil chybu ale v tom jej to prišlo....a povedala nahlas:,,Môj pes ochorel keď ja som bola na tom najlešpie,a zdochol.´´....doktor sa tváril že tomu rozumie ale ona mu to objasnila ,,môj chudáčik Keny sa za mňa obetoval...a radšej bojoval o svoj život akoby mal vidieť mňa že boj prehrávam!....môj Keny zomrel na ,,moju´´ chorobu!!!´´................

 

 

                                                                                     

Zákon č. 282 / 2002 Z.z.

zo 16. mája 2002

 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

1.) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov
2.) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)
3.) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.1)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) zvláštnym psom pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)
2. používaný horskou službou .
3. používaný pri záchranných , lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku .
b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 5)
c) voľným pohybom psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou , ktorá ho vedie .

§3

Evidencia psov

1.) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len ?evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2.) Evidenciu vedie obec.
3.) Do evidencie sa zapisuje najmä:
a) evidenčné číslo psa
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa.
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa .
e) skutočnosť , že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 5)
f) úhyn psa
g) strata psa
4.) každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
5.) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa ( ďalej len
"známka" ) . Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je evidovaný, a údaj o tom, či pes je nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6.) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu , ktorá nesmie byť vyššia ako 100 Sk, vydať náhradnú známku; sumu ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§4

Vodenie psa

1.) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3.) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
4.) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu.
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi ,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5.) Podrobnosti o vedení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§5

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

1.) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
2.) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

1.) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
2.) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.
3.) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením .

§7

Priestupky

1.) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 5)
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2.) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
3.) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk
4.) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5.) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6.) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 6)
7.) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8.) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§8

Prechodné ustanovenia

1.) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohoto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
2.) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohoto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003. 

§9

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákon č. 401/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ( zákon o súkromných bezpečnostných službách).
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5)§13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.
6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2010
o niektorých podmienkach držania psov
v znení Dodatku č.1
Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5, § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „Zákon“) sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“):
§1
Úvodné ustanovenia
1.
Toto VZN podrobnejšie upravuje niektoré ustanovenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
2.
Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania, evidencie a vodenia psov, ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom vytvárania a ochrany životného prostredia a zdravého spôsobu života obyvateľov v meste Nitra.
3.
Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na držanie služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa použijú nasledovné pojmy:
1.
zvláštny pes je pes
a)
používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2,
b)
používaný horskou službou,
c)
používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3,
d)
poľovný,
e)
ovčiarsky,
f)
vodiaci,
g)
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
2.
nebezpečný pes – je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej obrane4.
3. voľný pohyb psa – je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. verejné priestranstvá – sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.
1 napr. zákon č. 171/133 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
4 § 24, 25 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
5. výbeh pre voľný pohyb psov – oplotená plocha určená na voľný pohyb psov bez vôdzky, v ktorom sa nachádzajú prekážky pre psov, špeciálne nádoby na zber psích exkrementov a informačné tabule.
6.
psie WC – zariadenie, ktoré slúži na vykonávanie biologickej potreby psa.
§3
Evidencia psa
1.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii.
2.
Evidenciu psov držaných v danom roku prevažne na území mesta Nitry vedie Mestský úrad v Nitre (ďalej len „MsÚ“), oddelenie miestnych daní a poplatkov, (ďalej len „OMDaP“).
3.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť svojho psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v bode 1.
4.
Pri evidencii psa je jeho držiteľ povinný pravdivo a úplne nahlásiť všetky údaje v zmysle Zákona, údaj o tom, či ide o zvláštneho psa a predložiť očkovací preukaz psa.
5.
MsÚ, OMDaP, vydá držiteľovi psa po zapísaní do evidencie evidenčnú známku.
6.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je povinný držiteľ psa nahlásiť na MsÚ, OMDaP, do 30 dní odo dňa ich zmeny.
7.
Úhyn psa bývalý držiteľ preukáže potvrdením veterinárneho lekára alebo čestným prehlásením, stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa z evidencie bývalý držiteľ potvrdzuje čestným prehlásením.
8.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky je povinný držiteľ psa do 14 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti oznámiť na MsÚ, OMDaP, ktoré držiteľovi psa vydá za úhradu vo výške 1,15 € náhradnú evidenčnú známku s novým evidenčným číslom psa.
§4
Vodenie psa
1.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
4.
Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi oznámiť Mestskej polícii (ďalej len „MsP“) alebo na MsÚ, oddelenie komunálnych činností a životného prostredia (ďalej len „OKČaŽP“).
5.
Evidenčná známka musí byť viditeľne umiestnená na obojku psa a je neprenosná na iného psa.
6.
Ten, kto psa vedie, je povinný na požiadanie príslušných orgánov preukázať evidenčnú známku.
7.
Kúpanie psa je povolené len vo vodných plochách, kde nie je povolené kúpanie ľudí a lov rýb. Vo fontánach je kúpanie psa zakázané.
2
8.
Voľný pohyb psa je zakázaný v Mestskom parku na Sihoti (podľa prílohy č. 1 tohto VZN).
9.
Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psa možno vodiť len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
10.
Vstup so psom je zakázaný:
a) do areálov a priestorov škôl, školských a predškolských zariadení
b) na detské ihriská a pieskoviská,
c) na kúpaliská,
d)
do cintorínov,
e)
na ploche pred Misijným domom a Kostolom Matky Božej na Kalvárii a na ploche Krížovej cesty na Kalvárii v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN,
f)
do Parku pod Borinou.“
11.
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov s výnimkou vstupu na detské ihriská a pieskoviská. Zákaz vstupu sa ďalej nevzťahuje na psov používaných súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2 a psov používaných pri záchranných prácach a pri plnení úloh civilnej ochrany.
12.
Miesta podľa bodu 8. a 10. musia byť viditeľne označené.
13.
Mesto Nitra vyčlenilo výbehy pre voľný pohyb psov, ktoré sa nachádzajú:
a.
Kmeťova ul.,
b.
Kmeťova ul. – Murániho ul.,
c.
Pražská ul.,
d.
Parkové nábrežie,
e.
Trieda Andreja Hlinku,
f.
Vihorlatská.
14.
Užívatelia výbehov pre voľný pohyb psov sú povinní dodržiavať podmienky užívania uvedené na informačných tabuliach umiestnených vo výbehoch.
§5
Znečisťovanie verejného priestranstva
1.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť na to vhodnými pomôckami. Rovnako je povinný postupovať aj v prípade, ak pes výkalmi znečistí psie WC.
2.
Na psie exkrementy je možné používať odpadové nádoby slúžiace na zber psích výkalov, ktoré sa nachádzajú vo výbehoch pre voľný pohyb psov. V prípade, že ten, kto psa vedie, nemá bezprostrednú možnosť použiť nádobu slúžiacu výlučne na zber psích výkalov, možno na psie exkrementy použiť odpadové nádoby na komunálny odpad.
§6
Odchyt psov
1.
Odchyt psov v meste Nitra vykonáva veterinárna služba k tomu účelu určená v spolupráci s MsP a s Mestskými službami.
2.
O odchyte psov vedie evidenciu veterinárna služba, ktorá odchyt uskutočnila. MsP a Mestské služby Nitra vedú samostatne evidencie psov, na ktorých odchyt dali pokyn.
3.
Odchytený môže byť každý pes, ktorý sa v zmysle osobitného predpisu5 považuje za túlavého.
5 § 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123 z 5. novembra 2007 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 3
4.
Odchytený pes bude premiestnený do karantény na pozorovanie, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb. V prípade zistenia ochorenia odchyteného psa na základe veterinárneho vyšetrenia veterinárny lekár určí ďalší postup.
5.
Držiteľ psa môže nahlásiť stratu psa na MsP alebo MsÚ, OKČaŽP. V prípade, že pes bol odchytený, držiteľ si môže psa prevziať, pričom musí uhradiť náklady spojené s odchytom a starostlivosťou.
6.
Ak sa do 14 dní od odchytu psa neprihlási jeho držiteľ, bude pes umiestnený do útulku.
§7
Priestupky
1.
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a.
neoznámi Mestu Nitra, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny
b.
neprihlási psa do evidencie
c.
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1, 2 tohto VZN
d.
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
e.
neoznámi odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky
f.
nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených
2.
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a)
neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b)
nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom
c)
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
d)
nepreukáže známkou totožnosť psa
e)
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
f)
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 možno uložiť pokutu vo výške podľa Zákona.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
5. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva Mesto Nitra a v blokovom konaní Mestská polícia a orgán Policajného zboru.
§8
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva na základe vlastných pracovných postupov na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty mesta a na základe upozornení a sťažností občanov:
a)
MsP v Nitre,
b)
Mesto Nitra cestou:
- OKČaŽP MsÚ v Nitre,
- OMDaP MsÚ v Nitre,
- Útvaru hlavného kontrolóra MsÚ Nitra,
- ďalších osôb poverených primátorom mesta Nitry.
4
§9
Záverečné ustanovenia
1.
Ustanoveniami tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 6/2005 o miestnych daniach v znení neskorších dodatkov.
2.
Týmto VZN sa ruší VZN č. 14/2002 o niektorých podmienkach držania psov.
3.
Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú v plnom rozsahu aj na psov chovaných pred jeho účinnosťou. Ak podmienky držania psa nespĺňajú požiadavky tohto VZN, držiteľ psa je povinný tieto zosúladiť ku dňu účinnosti tohto VZN.
4.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č.2/2010 o niektorých podmienkach držania psov dňa 17.06.2010 a toto VZN nadobudlo účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ t.j. 02.07.2010.
Na vydaní dodatku č.1 k VZN č. 2/2010 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 28.10.2010 a tento dodatok nadobudol účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Mestského úradu v Nitre, t.j. 23.11.2010
Jozef Dvonč Igor Kršiak
primátor mesta Nitry, v. r. prednosta MsÚ v Nitre, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Veronika Šišková